<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 12, 2008

JC de Vera mas masaya kay Rhian

Nagkita-kita sina JC de Vera, Rhian Ramos at Yasmien Kurdi sa unang gabi ng burol ni Marky Cielo, pero hindi sila nag-usap at para ngang hindi magkakilala sa pag-iisnaban. Nang usisain namin ang actor sa dating ka-love team, ang sabi’y “hayaan na lang natin si ano. No issue raw kami, ‘di wala.” Sagot ito ng actor sa “that person” na tukoy sa kanya ni Yasmien. Ang bigat pa ng sinabi ni JC na ‘di sila nagpunta sa burol para sa ibang tao, kundi para kay Marky at hindi rin ‘yun right place para mag-usap sila ni Yasmien.

Dagdag pa ni JC, masaya siya ngayon na si Rhian ang kasama sa La Lola at nagkaroon ng chance na makapareha si Roxanne Guinoo sa Emergency episode ng Shake, Rattle & Roll X. Komportable raw siyang ka-trabaho ang dalawa at nagulat siya dahil mabilis silang nagka-vibes ni Roxanne, considering na first time nilang nagsama.

Walang ligawang nangyayari kina JC at Rhian (‘di na raw kailangan), pero inamin ni JC na two months na silang parang may MU ng kapareha (sana ‘di mag-deny si Rhian).

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites