<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 26, 2008

Katrina Halili lalong sumama ang image nang humingi ng sorry kay Vicki Belo

MUKHANG lalo pang nadidiin si Katrina Halili nang aminin niyang nakipag-usap na siya kay Vicki Belo dahil sa tsismis na nag-karoon sila ng fling ng dating boyfriend ng doktora na si Dr. Hayden Kho.

Mas naging masama ang dating nang sabihin niyang nag-usap na sila at okey na sila ni Belo.

May lumabas kasing tsismis na nagsasabing hindi okey ang naging usapan nila dahil humi-ngi raw ng dispensa si Katrina at inamin na minsan nga ay nag-karoon sila ng one night stand ni Hayden.

Pero, iyan ay tsismis lang. Kasi, hindi naman inamin ni Katrina na gano-on nga ang nangyari sa kanilang usapan, at wala rin namang statement si Belo na nagko-confirm sa mga naba-balita.Ang kaso, masama ang dating nito sa image ni Katrina.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites