<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 18, 2008

Marian Rivera, back to normal

Inalis na ang cast ng kanang paa ni Marian Rivera, 5 p.m. kahapon, kaya sa pagdalo nito sa presscon ng Shake, Rattle & Roll X at kung may presscon pa ang Desperadas 2, wala na siyang cast at normal na ang paglalakad.

Maayos na rin ang pakiramdam nito after maging “Crying Lady” sa presscon ng Desperadas 2 at kahapon, gaya ng nasulat namin, nag-perform pa siya sa Christmas party sa U.S. Embassy.

Tapos, umuwi ito sa Cavite para makasalo sa dinner ang ina at lola niya, tapos dumiretso sa dubbing ng Nieves episode ng SR&RX dahil may naiwan pang ilang eksena.

Tuloy pa rin ang plano nitong sasakay siya sa karosa ng Desperadas 2 at SR&RX para walang magtampo.

Hindi pa lang alam kung saang karosa siya unang sasakay, basta lilipat siya para mapagbigyan lahat.

Nagpapasalamat si Marian sa suporta ng fans sa latest controversy na kinasangkutan. Overwhelmed ito sa nalamang pati fans niya sa abroad, nag-i-e-mail sa press para iparating ang suporta at disappointment sa nangyari sa actress.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites