<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 11, 2008

Marky Cielo: Tay, sorry. Hindi ako survivor

Binangungot ba talaga o nagbigti?

Actually, palaisipan din sa amin ang pagkamatay ni Marky Cielo. May nagkuwento sa amin na diumano’y “nagbigti” si Marky, dahil hindi na raw nito kayang solusyunan ang matinding problema.

Ni hindi raw nito naikuwento sa ina ang matinding problema, bagkus, inamin lang daw ni Mark sa ina na meron siyang matinding problema.

At ang madir, pinayuhan ang anak na matapang na harapin ang problema, lalo pa’t lalaki siya.

Pagkatapos mag-almusal, nagtungo umano sa kanyang kuwarto si Marky. After an hour, pag-check ng ina, nakahandusay na ang walang buhay na katawan ni Marky.

Meron pa umanong text message si Marky sa kanyang cellphone na hindi niya nai-send agad at ito’y nasa “draft folder.”

’Yun daw ay para sa tumatayong manager na si Rommel Gacho. Ito raw more or less ang nilalaman ng mensahe: “’Tay, sorry. Hindi ako survivor.”

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Ahlcyn Casane said...

Sino ba ang involve sa problema ni Marky. :(

9:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

baka di nya tanggap talaga na baka may hhhhhhhhhhhhhm

6:32 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites