<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 06, 2008

Marvin Agustin di marunong magpasalamat

Bakit kaya inaakusahang user-friendly si Marvin Agustin? As in ‘yun ang bulung-bulungan ngayon sa paligid ng showbiz. Hindi na raw ito marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan.

‘Yung mga dating tumulong daw sa kanya noon ay hindi na niya kilala at nalilimutang pasalamatan.

Kung sabagay, hindi man marunong magpa­sala­mat si Marvin, matagumpay naman ang kanyang mga negosyo lalo na kung ikukumpara sa mga kapa­nabayan niyang aktor na halos wala na sa showbiz. Siya, ilan-ilan ang pag-aaring restaurant ngayon at pa-travel travel na lang sa Europe. Nung minsang nasa Greenbelt 5 kami, nadaanan namin ang pag-aari nilang resto ng mga partners niya, aba grabe ang pila.

Sana ginaya na lang siya si Diether Ocampo na ngayon ay nag-hybernate matapos maudlot ang paglipat niya sa GMA 7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites