<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 01, 2008

Yasmien Kurdi ready to leave showbiz

HANDANG-HANDA na raw ang GMA Artist Center artist na si Yasmien Kurdi na iwan ang local showbiz pagkatapos ng Saan Darating Ang Umaga at mangibang bansa.

Tsika ni Yasmien, balak kasi niyang sumali sa isang reality contest na may temang Pinoy Big Brother na ayaw pang ipabanggit ni Yasmien kung saang bansa. Kapag sinuwerte raw siyang makapasok, ita-try niya ang kanyang luck para maging isang international star.

“Para siyang reality contest. Parang PBB, maraming challenges, kaya masaya. Saka sikat siya ‘di lang sa kanilang bansa. Kaya naman ma-sarap sumali kasi mag-kakaroon ako ng international exposure sakaling makapapasok ako.

Dagdag pa ni Yasmien, aprubado na raw ng kanyang mommy at daddy kung saan siya maninirahan pag dating niya sa ibang bansa. Hindi naman daw niya isinasara ang kanyang pintuan sa pagbabalik local showbiz. Sa ngayon ay pinag-hahandaan na ni Yasmien ang pagsali sa nasabing reality contest at decided na siyang i-try ang kanyang suwerte sa ibang bansa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites