<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 07, 2009

Bebong nagpa-planong magsalita

Tinext ng isang reporter si Bebong Muñoz, ang ex-boyfriend ni Jolina Magdangal na nasa Amerika ngayon dahil sa trabaho at hindi para umiwas ma-interview ng press sa break-up nila ng singer-actress.

Hiningan ng comment si Bebong ng reporter sa paghihiwalay nila ni Jolina at sa unang text message nito, puro smiley ang isinagot. Sinundan ’yon ng isa pang text message at ang sabi’y akala raw ng abogadong si Bebong ayaw na sa kanya ng press dahil hiwalay na sila ni Jolina.

Ang huling text nito’y ganito ang message: “I’m just in the US for three weeks. Don’t know what to say yet, but I don’t mind sharing with you when we’re ready. Thank you.”

Kung ibabatay sa mga sagot ni Jolina, ayaw na niyang pahabain pa at idetalye ang hiwalayan nila ni Bebong, kaya malabong dumating ang sinabi ng binata na isi-share nila ang dapat malaman ng press kung handa na sila.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

baka naman natauhan na si bebong.

ang panget pla ng nakuha nya..........hehehehehe

4:13 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites