<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 13, 2009

Billy Crawford, nagsorry kay Kuya Germs sa Walang Tulugan

Makalipas ang walong buwan ng hindi pagkakaunawaan na nag-ugat sa paglipat ni Billy Crawford sa ABS-CBN nang hindi muna niya inihingi ng pahin­tulot sa itinuturing niyang ama-amahan na si German Moreno, isang momen­tous event sa reunion ng That’s Enter­tainment na12 years nang ipinagdiri­wang sa Walang Tulugan sa GMA 7 ang naganap na pagkikita ng ‘mag-ama.’

Bago ito, lahat ng effort ni Billy na mapa­tawad siya ng itinuturing niyang pangalawang ama ay hin­di nagtagum­pay. Anumang pagnanais niyang maka­usap ito ay nabigo. Talagang malaki ang tam­po ng Master Showman dahil hindi niya pinaha­la­gahan ang ginawa nitong pagtulong para siya maging Kapuso. Katunayan, meron na sanang naghihintay sa kanya na regular na programa sa Siete sa pagbabalik niya ng Amerika noon na kung saan naman ay pinasikat niya ang kanyang album na nauna nang sumikat sa Europa.

Bago umalis si Billy ay nagkaro’n na siya ng pala­bas kung saan isinagawa ang isang pakon­tes para sa mga dancers na nakasama niya sa kan­yang first major concert dito sa Pilipinas na ginanap sa Araneta Coliseum. Ang mga dancers were trained by Billy’s personal choreogra­pher na si Maris na dinala pa niya rito mula sa Paris, France.

Malaki ang pagtataka ni Kuya Germs na nauwi sa pagtatampo nang sa pagbabalik ni Billy ay sa Kapamilya ito tumuloy at nalaman lamang ito ni Kuya Germs nang tawagan siya ng bagong manager na kinuha ni Billy gayong bago ito umalis ay ang dating manager niya na si Raul Laurente ang nakikipag-negotiate para sa kanya.

Hindi mo masisisi si Kuya Germs kung mag­tampo ito sa itinuring niyang anak-anakan simula pa ng apat na taong gulang ito at pumasok sa kanya bilang miyembro ng That’s Entertain­ment. Nagka­ro’n pa ng time na ni ayaw marinig ni Kuya Germs ang pa­ngalan ni Billy. Lahat ng pag­pu­pun­yagi ni Billy at maging ng kan­yang ina na maka­usap ito para maayos ang lahat ay hindi nagta­gumpay.

It was Billy who broke the ice nang ipasya nitong du­malo sa pinakahuling reunion ng That’s sa Walang Tulugan. Ang kaga­napan nito ay ma­papanood sa Sabado, Enero 17, sa nasabi ring programa ng GMA 7.

“2009 na, bagong taon at gusto kong tapusin kung anumang problema meron ako sa nakaraang taon. Pangako ko na sa taong ito, lahat ng may galit sa akin ay aayusin ko.

“Bago ito, tinawagan ko si Kuya Germs. Civil na­man siya unlike before na talagang ayaw niya akong kausapin. Huli na nang malaman niyang ako ang kausap niya sa cellphone, wala na siyang choi­ce kundi kausapin ako, pero hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin, naramdaman ko ang hesitation niya,” sabi ni Bily sa isang interview bago ang paghaharap nila ni Kuya Germs.

“Ninenerbiyos ako, tatlong beses na akong nag-CR pero handa akong tanggapin kung anuman ang magiging resulta ng paghaharap namin, hindi man niya ako kausapin at hiyain sa ere hindi sasama ang loob ko. At least ginawa ko ang lahat para ka­mi magkaayos. Kung hindi niya tanggapin ang pag­hingi ko ng tawad wala na akong iba pang magagawa. Pero kailangan kong gumawa ng pa­raan, hindi lamang naman siya mentor ko sa That’s, itinuturing ko na rin siyang ama,” dagdag pa ng singer-dancer.

Hindi naman agad nagkaharap ang dalawa. Ewan ko kung alam o hindi ni Kuya Germs ang pagdating ng kanyang prodigal son. Sabi ng mara­mi, baka alam na niya dahil sa plug na ipinalalabas ng GMA 7 to promote Walang Tulugan’s tribute to That’s Entertainment ay palaging kasama ang pangalan ni Billy sa mga dadalo sa reunion. In fact, personal daw tumawag ang manager ni Billy sa program manager ng show at sinabing dadalo si Billy. Totoo kaya ito?

Siguro nga alam na ni Kuya Germs na darating si Billy, naramdaman na niya pero kung ano ang magiging reaksyon niya ang matagal kong hinintay, mag-aapat na oras siguro dahil pati ang produk­syon ay inabot ng matagal bago nila siya nai­salang, siguro takot din sila sa magiging re­aks­yon ng bossing nila na sa mga naka­lipas na panahon ay talagang nagpakita ng kan­yang pagtatampo sa pinakapaborito at pinakabata niyang myembro ng That’s.

Sa taping na kung saan ipinakikilala si Kuya Germs bilang host ng show ipinakilala rin ang unang guest niya for next Saturday, si Billy nga na nagbigay ng isang song num­ber habang lumalapit sa kanya. It was the moment I was waiting for. Sa tagal ko nang pagpasyal sa That’s, nung buhay pa ito at hang­gang ngayong inaalala na lamang, alam ko kung gaano kamahal ni Kuya Germs si Billy at kung gaano siya nasaktan nito. Hindi ako nagtaka kung ti­nang­ka man niyang burahin ang pangalan at mukha nito sa isipan niya.

Nakita ko na-tension din siya, gumalaw ang mga paa niya, halos mag­kabuhol. Ayaw niya ang inasahang pagkikita nila, pero nanaig ang pag­ma­mahal niya rito. Lalo na nang ya­ka­pin siya nito. Pareho na silang umiiyak. Pero ano ba na­man ang aasahan mo sa dalawang taong pinagbuklod ng pag­mamahal? Tinangay ng hangin ang lahat ng pagtatampo, ang lahat ng pagda­ramdam. Nagpalitan na ng paghingi at pagbibigay ng patawad.

Hindi na ako naghintay pa, nakita ko na ang inaasahan ko, at tulad nila at ng maraming tao sa istudyo, umalis akong may luha sa mga mata pero masaya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites