<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 05, 2009

Carlene Aguilar, naghubo’t hubad sa harap ng kamera

SA bibig mismo ni Carlene Aguilar nanggaling na hindi pa siya nakaka-move on at mukhang hoping pa rin na magkakabalikan sila ng ama ng kanyang anak na si Dennis Trillo.

Kaya naman kahit malink ito sa ibang lalaki ay mukhang malabong ma-in love ulit dahil si Dennis pa rin ang nasa isip ng beauty queen. At ang pa-raan nga nito ng pagganti o pagpapansin kay Den-nis ay ang pagtatanggal ng saplot, hubo’t hubad, at pagpo-pose ng sexy sa harap ng kamera para sa FHM.

Tsika nga nito, gusto niyang patunayan kay Dennis na kahit may anak na, super-sexy pa rin siya.

Kaya marami ang naka-pupuna na kung kailan naging mother, saka naging mas sexy si Carlene kum-para noong dalaga pa siya at lumahok sa Bb. Pilipinas at nanalo bilang Bb. Pilipinas World.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites