<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 26, 2009

Isabell Oli ayaw makipag-usap

Dinedma ni Isabell Oli ang piling press people na dumalaw sa set ng Gagambino. Ni hindi siya lumapit sa mga ito kahit mag-“hi” and “hello” lang. Hindi kaya siya umiiwas na matanong tungkol sa kanilang hiwalayan ni Paolo Contis? Naroon lang ito sa isang tabi. Lahat ng cast ay masayang nakipagtsikahan sa kinaroroonan ng press.

May pasabi ito na kung kakausapin siya ay tungkol lang sa Gagambino.

Dahil seven sequences pa ang kukunan sa aktres bago niya mainterbyu ay nagpasyang magpaalam na lang ang press people dahil gabi na.

Nang magpaalam sila ay kumakaway ang cast sa mga dumalaw maliban kay Isabel.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites