<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 03, 2009

Katrina Halili humingi ng tawad

BUGBOG si Katrina Halili ngayon sa isyu na nag-karelasyon sila ni Dr.Hayden.

Ito raw pakikipagre-lasyon ni Katrina kay Dr. Hayden Kho ang naging strong reason ng paghihiwalay nina Hayden ang Dr. Vicky Belo.

Pero, ipinagpilitan ni Katrina na short-lived relationship lang iyon. Nangyari raw ‘yon bago niya naging boyfriend si Kris Lawrence.

Ayon kay Katrina, masyado na siyang api sa isyu. Kaya sumama siya sa America kay Kris at para ma-meet din niya ang parents ng binata ro-on.

Ang mga pinagsasabi ni Dr. Hayden tungkol sa umano’y kanilang ‘re-lasyon’, hindi na raw ‘yon nagugustuhan ni Katrina.

Sa interview sa Eat Bulaga kay Dr. Hayden last Jan.1, kanyang na-sabi na plano niya sa 2009 na mag-concentrate sa profession niya bilang doctor.

Sa panayam naman kay Kris, ayon sa binatang singer na naipaliwanag na raw lahat sa kanya ni Katrina ang sitwasyon bago pa pumutok ang isyu sa kanila ni Dr. Kho.

Samantala, sa interview kay Katrina sa 24 Oras nitong Monday, nagso-sorry siya sa mga taong kanyang nasaktan dahil sa napakalaking pagkakamali niyang ma-kipagrelasyon kay Hayden.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

she is such a BITCH!!!!

4:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

pokpok na katrina...tsk tsk

7:46 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites