<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 20, 2009

Polo Ravales ‘hinuthutan’ ang ex-GOBINGO host

NAGMUKHANG huthutero itong si Polo Ravales sa naging pahayag ni Krissa Mae laban sa kanya sa Showbiz Central noong Linggo.

Sinabi pa raw ni Polo sa kanya na “Hindi kita lolokohin at puprotektahan kita,” pero sa bandang huli pala’y uutangan lang niya ng pera ang Fil-Am actress/tv host.

Nag-feeling Batman at Superman pa ang kolokoy kay Krissa Mae pero pati alahas pala’y hiniraman siya ng aktor.

Pero infairness naman daw kay Polo, ibinalik nito ang hiniram na alahas sa dating Gobingo girl.

Ngayon ay ayaw na ayaw na ni Krissa na makipagkaibigan pa kay Polo dahil aniya’y ang pangit-pangit nga raw ng ending ng kanilang pagkakaibigan.

At ikinaila niyang never niyang naging boyfriend ang aktor.

Ginawa rin kaya ni Polo kina Ara Mina at Jean Garcia ang ganito kaya hindi nagtagal ang relasyon ng dalawang aktres sa kanya?


[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites