<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 09, 2009

Renaldo Lapuz balik sa pagiging janitor?

Narinig ko ang balita na bumalik na si Renaldo Lapuz sa pagiging janitor dahil mahina ang raket niya bilang singer sa Amerika.

Naawa ako kay Renaldo pero talagang ganyan ang buhay. Maswerte pa rin siya dahil naranasan niya na mag-stay sa mga five-star hotels, pagkaguluhan ng mga Amerikano at nagkaroon siya ng name.

Sa tingin ko, simpleng tao lang si Renaldo. Happy na siya na natupad ang kanyang pangarap na makapag-audition sa American Idol noong isang taon. Over-qualified si Renaldo dahil lampas na siya sa age requirement ng show pero napansin pa rin siya ng mga hurado ng American Idol.

Teka, natuloy ba ang pag-uwi ni Renaldo sa Pilipinas noong isang taon? Parang hindi ko naman na-feel na dumating siya. Lalong walang balita na dumalaw siya sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites