<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 19, 2009

Rich Asuncion to join Bb. Pilipinas

SA wakas ay napahinuhod din ang GMAAC young star na si Rich Asuncion na lumahok sa prestigious beauty contest ng bansa, ang Bb. Pilipinas.

Isang taon din ang na-ging paghahanda ni Rich sa pagsali sa nasabing pageant.

Last year pa inaawitan ang young star na mag-join sa Bb. Pilipinas, pero hindi niya ito tinanggap dahil sa pakiramdam niya ay hindi pa siya handa physically and emotionally.

Kaya naman nang magpasiya na siyang tanggapin ang offer, nag-training siya nang husto bilang paghahanda sa sasabakan.

“Last year pa ay marami na ang nagpapayo sa aking mag-join na sa Bb. Pilipinas, pero feeling ko ay hindi pa ako handa at marami pa akong mga bagay na dapat gawin para mag-prepare physically and emotionally. Kaya nga-yong taon, masasabi ko sa sarili ko na handa na ako,” wika pa ni Rich.

Kung mapapansin, malaki ang ini-improve ng personality ni Rich. Mukhang handang-handa na nga siyang sumabak sa paligsahan ng kagandahan. Kaya naman sa pagpayag ni Rich na sumali, marami nang mata ang nakatutok sa kanya ngayon at umaasang maiuuwi ni-ya ang korona either Bb. Pilipinas-Universe, World or International.

“Ayokong mag-expect, pero gagawin ko ang lahat para manalo ako!”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites