<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 20, 2009

Arnold Clavio, ipu-pull-out sa ‘Emergency’

HANGGANG March this year na lang ang Emergency ni Arnold Clavio sa GMA-7.

Ang balita namin, ipapahinga muna ang show na nagpapakita ng iba’t ibang insidente ng kalamidad at sakuna pero malamang na ibalik sa ere sa susunod na taon.

Walang dapat ipag-alala ang followers ni ’Igan Arnold dahil ang dinig namin, hindi ito totally madi-displace at ilalagay sa Case Unclosed.

Bukod dito, siyempre ay nariyan pa rin ang early morning show niyang Unang Hirit at late-night newscast na Saksi.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

prang masasamang tao yata nakuha ni manny pra maging ninong at ninang ng anak nya.

diba mga kawatan ang mga yan?........hehehehehehe

8:16 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites