<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 11, 2009

Joseph Bitangcol pinapak ng mga bading

OY, in fairness, si Joseph Bitangcol pala ay malakas pa rin ang hatak sa tao, despite the fact na siya ay hindi gaano kabisihan ngayon.

Napatunayan namin ’yan nu’ng halos hindi magkamayaw ang audience nu’ng sumulpot si Joseph at ang nakakalokah pa nito, lalong nagtilian nu’ng nag-sando na lang ang lolo n’yo.

Hiyang-hiya nga kami sa kanyang madir na si Mommy Lydia, dahil hanggang sa backstage, tila natsansingan at pinaghahalikan pa ng ilang bading itong si Joseph, pero nakangiti pa rin siya.

Humingi na kami ng sorry kay Mommy Lydia sa nangyari, dahil siyempre, nalambing na nga namin nang libre silang mag-ina, eh, ganu’n pa ang nangyari, ’di ba?

Pero cool lang si Mommy. Wala raw problema ’yon, dahil ang mas nakakalokah raw, eh, kung walang pumansin sa anak niya.

Oo nga naman.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites