<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 20, 2009

La Diva show in Los Angeles

Si Jonalyn Viray ang pinakabata sa La Diva, pero siya ang may lovelife at pinaka-daring manamit at walang takot magpakita ng cleavage. Talo niya sina Aicelle Santos at Maricris Garcia dahil sa walang boyfriend na nagbigay ng regalo noong Valentine’s Day.

Magkakasundo ang tatlo, palibhasa’y laging magkasama sa rehearsal for SOP, sa mga show at pati sa gimik. Minsan, kasama nila ang members ng You Got Male, pero walang malisya ang pagsasama nila dahil ‘di nila type sina Jan Nieto, Bryan Termulo, Harry Santos at Gian Magdangal dahil alam nilang hindi rin sila type ng mga ito.

Nakatakdang gumawa ng album ang La Diva at may show din sila sa Virgil Auditorium sa Los Angeles sometimes in April sa request ng subscribers ng GMA Pinoy TV.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites