<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 08, 2009

Lovi Poe may X-Rated movie?

LOVI Poe is busy sa kanyang 20th birthday ngayong Sunday.

Bukod sa birthday celebration sa SOP, magiging abala rin siya sa pagbabasa ng libro kasama ang mga bata sa Street Children of Child Hope Asia .

Bukod dito, mag-kakaroon ng premiere ngayong Linggo ng gabi ang pelikula niyang Walang Hanggang Paalam sa Robinson’s Galleria. Kasama niya sa movie sina Joem Bascon at ang Japanese actor na si Jackie Woo.

* * *
NAMARKAHAN ng Rated-X ang Walang Hanggang Paalam dahil sa malalaswa raw na love scenes dito.

May homosexual love scenes kasi rito ang dalawang sikat na aktor. Bukod pa sa love scene nina Lovi at Jackie Woo.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites