<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 27, 2009

Rams Chaves launches album

MAGKAKAROON ng unang album na ilu-launch sa SOP si Rams Chaves kesa sa winner ng Pinoy Idol na si Gretchen Espina.

Kasi, ayon kay Rams, may sarili siyang mga composition na nagustuhan ng executives ng GMA Records na siyang nag-produce ng album.

Ipinakita na sa amin ang album ni Rams nang makausap namin siya sa Artista Center office recently.

Ang album ay self-titled, Ram Chaves Band, Sutil. Kasamang kanta sa album ang Tuloy ang Laban, Kol Center, Romeo & Juliet, Go, Hiwaga, Kulay ng Anghel ang Langit, Paradise, Basura, Buhat Ngayon, Worthless at Paalam.

Kasalukuyang tinatapos na ang MTV ng carrying single ng album. Ang direktor ng MTV ay ang kanyang mga kaibigan na nagtulung-tulong para matapos agad ito.

Ani Rams: “Natapos ko agad ang aking album dahil ako ang kompositor. Hindi na kailangan pang mag-hire ng susulat at mag-aareglo ng kanta.”

Samantala, sabi ng isang taga-Artist Center na nakausap namin, ang winner ng Pinoy Idol na si Gretchen ay sumasailalim sa masusing training bilang artist. Sunud-sunod na workshops ang pinagdadaanan ni Gretchen. Ilu-launch siya sa SOP sa mga susunod na buwan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites