<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 04, 2009

Ara at Aiko magsalita

Tradisyon sa showbiz na kunin ang opinyon ng mga tao na may kinalaman sa buhay ng mga artista o celebrity na sangkot sa isyu at intriga.

Asahan natin na hihingin ng mga reporters ang komento ni Martin tungkol sa hiwalayan blues ng kanyang ex-wife at ni Jomari.

Siyempre, hindi puwedeng maitsapwera sina Aiko Melendez at Ara Mina na mga ex naman ni Jomari.

Pupusta ako na mababasa at mapapanood natin sa mga darating na araw ang mga reaksyon nina Aiko, Ara at isama na rin natin ang mga kapatid ni Jomari, sina Anjo at Ryan.

Kung paninindigan nina Pops at Jomari ang pananahimik, kusang mamamatay ang mga isyu tungkol sa kanilang break-up.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites