<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 13, 2009

Iwa Moto nag-asawa na?

Walang masyadong ginagawa si Iwa Moto after Luna Mystika kaya may time na mag-Facebook. Pero, nililito nito ang nakakabasa ng account niya sa isinusulat na “married” sa kanyang status. Tanungan ang mga nakababasa kung totoong nag-asawa na ang actress, kung kailan ikinasal at curious silang makilala ang sinasabing husband nitong si Mickey Ablan.

Sinubukan siyang tanungin ng reporter na naka­basa ng intriguing entry niya, pero hindi sumagot si Iwa na namimighati ngayon sa pagkamatay ng amang Hapones. Hindi rin napagkikita ang actress, walang chance na usisain siya kung totoong nag-asawa na o gusto lang gulatin ang mga nakababasa ng kanyang account. Real name ang ginagamit ni Iwa sa kanyang Facebook account, kaya ’di siya nakikilala ng karamihan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites