<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 02, 2009

Richard Gutierrez, sanay mangabayo

Sa March 23 na ang pilot ng Zorro kaya tuluy-tuloy ang taping ni Richard Gutierrez. Tough, but fun ang sabi ng aktor sa taping at medyo hasa na siya sa pangangabayo’t comfortable na siya sa black stallion na kanyang ginagamit at pina-ngalanan niyang Buhawi.

“Enjoy din ako sa training sa fencing for three hours a day. Ang nagti-train sa akin ay member ng Philippine Fencing Team at coach dati ni Richard Gomez nang lumaban siya. Elegant at gentleman sports ang fencing for me, ang sarap,” wika ni Richard.

May costume si Richard sa Zorro na aprubado ng Sony, pati storyline, ipinapadala pa sa Sony bago aprubahan. si TJ Trinidad ang kanyang kontrabida’t ’di natuloy si Marvin Agustin. Tama ba ang sabi ni Richard na three seasons tatakbo ang Zorro?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites