<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 04, 2009

Aljur Abrenica parang lantang gulay sa sakit ng tiyan

Parang lantang gulay si Aljur Abrenica nang umapir ito kahapon sa presscon para sa kanila ni Kris Bernal.

Masakit na masakit daw ang kanyang tiyan kaya bukod sa na-late siya sa presscon, pinauwi ko siya kaagad para makapagpatingin siya sa doktor.

Wala na talagang plano si Aljur na umapir sa presscon pero umiral ang kanyang pagiging professional. Sinundo na lang siya ng service van ng Artist Center sa bahay nila na malapit lang sa GMA 7.

At least, nakita ng press people na talagang masama ang pakiramdam ni Aljur. Hindi siya nagdadahilan o nagdadrama.

Alam ko ang pakiramdam ng nanglalata kaya ako na ang nagsabi kay Aljur na pumunta na siya sa ospital. Mas alam ng mga doktor ang dapat gawin sa kanya ‘noh!

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kris & aljur solid!!!

6:03 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites