<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 08, 2009

Andrew Wolf kulong sa pagnanakaw ng baril

Holy Week na Holy Week pero nakakulong sa Boracay si Andrew Wolf dahil sa akusasyon na ninakaw niya ang baril ng isang security guard.

Nag-deny na si Andrew at iba ang kanyang version. Hindi niya ninakaw ang baril. Tinutukan daw siya ng baril ng security guard kaya inagaw niya ang armas.

Magkaibang-magkaiba ang version pero nakalagay sa police report na robbery ang kaso ni Andrew dahil sa kanyang ginawa. Dinala siya kahapon sa Kalibo para magpiyansa at masampahan ng kaso.

Mabilis na kumalat ang nangyari kay Andrew dahil maraming reporter ang nagbabakasyon sa Boracay.

Sa dami ng mga bakasyonista sa Boracay, imposibleng hindi nila malaman ang eskandalo na kinasangkutan ni Andrew.

Nasa Boracay si Gorgy Rula at ang crew ng Startalk, Nandoon din si Lhar Santiago at ang crew ng 24 Oras. Hinding-hindi puwedeng ilihim ang kaso ni Andrew.

Kung itutuloy ng security guard ang pagsasampa ng kaso, mahihirapan si Andrew dahil mapapadalas ang pagpunta niya sa Kalibo para sa hearing ng robbery case.

Ang layu-layo ng Kalibo mula sa Metro Manila. Tiyak na gagastos si Andrew sa plane fare, hotel accommodation at sa abogado na magtatanggol sa kanya.

Puwedeng makatipid si Andrew kung taga-Kalibo ang lawyer na hihingan niya ng tulong.

Kung hihingi ng tawad si Andrew, baka sakaling lumambot ang puso ng nagdemanda at patawarin siya. Malaki ang matitipid niya kung magiging forgiving ang security guard.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites