<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 04, 2009

Katrina Halili big fan ni Thalia

Big fan ni Thalia si Katrina Halili at gagawin nito ang lahat para makita ng personal ang actress. Na-excite si Katrina sa tsika ni Lolit Solis na nagi-entertain ng mga Pinoy fans si Thalia dahil nakapunta na ito rito.

Kuwento pa ni Katrina, pinanood niya ang Marimar, Rosalinda at ibang series ni Thalia at rason para tanggapin ang kontrabida role sa Marimar at magiging dahilan din para balikan ang pagko­kontrabida. Gusto nitong gampanan ang role ni Pedra sa Rosalinda at payag uling maging bad girl ‘pag gaya sa role ni Sunshine Dizon ang ipo-portray.

Samantala, ending na ng Dear Friend bukas at sa SOP lang siya napapanood. Sa May pa siya bibigyan ng show, kaya may time siyang magpapayat at maglipat sa nabiling three-storey townhouse sa New Manila, kung saan may sauna room siya.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I love you katrina!

3:41 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites