<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 24, 2009

Marian Rivera at Dingdong Dantes project, again?

Ayaw talagang paawat ng fans nina Marian Rivera at Dingdong Dantes dahil mula nang mapabalita na matatapos na ang TV series ng kanilang mga idol, maya’t maya at araw-araw ang pagpapadala nila ng e-mail sa mga reporter.

Umaapela sila na pagsamahin uli sina Marian at Dingdong sa isang TV project. Huwag muna raw paghiwalayin ang kanilang idols dahil malulungkot sila.

Kesyo, nasanay na raw sila na gabi-gabing napapanood sa TV sina Marian at Dingdong.

Wala pang announcement ang GMA 7 tungkol sa next project ng dalawa pero narinig ko na ang balita na walang dapat ikalungkot ang kanilang fans. Kung anuman ang ibig sabihin nito, abangan natin ang mga susunod na kabanata.

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

wala na bang iba diyan?

11:13 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites