<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 08, 2009

Mark Herras isinugod sa hospital

LIGTAS na sa anumang kumplikasyon dahil sa atake sa kidney si Mark Herras.

Lumabas na siya mula sa pagka-confine sa Kidney Institute Hospital, Quezon City dahil sa sobrang pananakit ng tiyan nitong Sunday ng umaga.

Akala ng pamilya ni Mark ay atake sa appendicitis ang sanhi ng sobrang sakit ng tiyan ng young actor.

Pero nang suriin ay may hyper acidity lang pala si Mark.

Ilang oras din ang itinagal ni Mark sa hospital at pinayuhan ng doktor na magpahinga muna.

Kaya hindi nagawa ni Mark na mag-show sa SOP Live.

Dahil sa pag-aalala kay Mark, agad siyang dinalaw ng mga kaibigang sina Ranier Castillo at Mike Tan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites