<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 20, 2009

Mommy Dionisia Pacquiao handa na sa laban!

Tawa ako nang tawa sa interbyu ng Showbiz Central kay Mommy Dionisia Pacquiao.

Talagang pinaghandaan niya ang paglipad sa Amerika dahil nagbaon siya ng tatlong klase ng sapatos, skinny jeans at damit na pang-simba na kanyang gagamitin pagkatapos ng laban ni Manny kay Ricky Hatton.

Karakter na karakter talaga ang mother dear ni Manny. Sure ako na mag-e-enjoy si Mommy Dionisia sa pagbabakasyon niya sa Amerika dahil marami ang magpapasyal sa kanya roon. Siguradong maraming kuwento ang nanay ni Manny sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Aaabangan ko ang interbyu kay Mommy Dionisia tungkol sa paglalamiyerda niya sa Amerika dahil tiyak na nakakaloka ang kanyang mga experience.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites