<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 23, 2009

Paninira kay Richard sa Internet walang epekto sa TV viewers

Hindi masasabing sukatan ang text messages o messages sa Internet para sabihing negative ang dating ng isang artista.

Palagay namin, hindi magandang survey ito para pagbatayan ng popularidad ng isang artista.

Maaari kasing mag-text nang paulit-ulit ang isang tao gamit ang iba’t ibang sim card, lalo na ngayong sobrang mura na ang sim card, may kasama pang libreng text.

Lalo naman ang mga comment sa blog sa Internet.

Ang isang tao ay makagagawa ng kahit ilang account at magagamit ang lahat ng iyon para makapagbigay ng comment sa isang blog.

Kaya ang opinion ng isang tao ay maaaring maging 100 o mahigit pa.

Nasasabi namin ito dahil sa tindi ng mga paninira ngayon kay Richard Gutierrez sa internet blogs gayundin ang mga pinakakalat na nakasisirang text.

In the end, hindi maikakailang malakas pa rin ang soap niyang Zorro.

Kasi ang totoo, hindi mo naman makukuha ang totoong simpatiya ng publiko sa blogs at text messages.

Paniniwalaan ng mga tao kung ano ang gusto nilang paniwalaan talaga.

Gusto nila si Richard bilang isang aktor, wala na silang pakialam kung ano man ang palagay ng iba o kung anuman ang sinasabi nilang ginawa niya.

Hanggang ngayon din naman, walang napapatunayan tungkol sa umano ay eskandalong kinasangkutan niya.

Paano mo nga naman masasabing totoo ang isyu kung pati ang umano ay nakalaban niya ay nag-deny na may ganoong pangyayari?

Sa ganitong usapan, mahalaga kung ano ang ebidensiya at kung ano ang sinasabi ng mga taong involved sa pangyayari.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites