<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 15, 2009

PEP, tahimik na

Tahimik pa ang kampo ng PEP. Hindi pa sila nagsasalita tungkol sa worth P25 million na demanda ni Richard laban sa kanila.

Hinihintay ng PEP ang pagdating ng subpoena nila. Mahirap nga naman na mag-react sila habang hindi pa nila na­ba­basa ang kabuuan ng reklamo ni Richard.

Mga respondents ng kaso sina Jo-Ann Maglipon, ang editor-in-chief ng PEP, ang managing editor na si Karen Pagsolingan at ang writer na si Ferdinand “Bong” Godinez.

Hindi ko pa nami-meet si Bong kaya hin­di ako pamilyar sa kanyang itsura. Baka nga naka-table ko na siya sa mga presscons pero hindi ko kilala.

Matagal pa ang itatakbo ng kaso dahil sasagutin pa ng mga idinemanda ang mga akusasyon ni Richard.

Hindi pa masabi ni Annabelle kung mag­sa­sampa siya ng separate case laban sa PEP bilang manager ni Richard dahil kokonsultahin muna niya ang kanyang pamilya. Ganyan ka-close ang Gutierrez family.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites