<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 06, 2009

Sunshine Dizon papasok sa pulitika?

Sa Iloilo maghu-Holy Week si Sunshine Dizon at kundi Wednesday, sa Thursday sila uuwi ng kanyang ina. Gustuhin man niyang umuwi ng mas maaga, may taping pa siya ng All About Eve hanggang bukas.

May tsikang kaya siya uuwi ng Iloilo ay para makipag-usap sa governor at mayor ng Iloilo tungkol sa planong pagtakbo niyang Board Member sa 2010 elections. ‘Yun pala, nakipag-usap na siya sa isang resto sa Serendra, pero ayaw pang sabihin ni Sunshine ang napag-usapan.

Samantala, pinaabangan ni Sunshine ang mga susunod na eksena sa AAE kung saan labas na ang kasamaan ni Erika, ang karakter niya sa soap. Pagkatapos ng sexy dance number niya, may bed scene rin siya kay Alfred Vargas at may mga kissing scenes pang gagawin.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites