<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 26, 2009

Yasmien Kurdi magandang halimbawa sa mga kabataan

AFTER matapos ang afternoon soap ni Yasmien Kurdi with Dion Ignacio ay wala nang naging kasunod na show ang young star kaya naman mas tinututukan na lang niya ang pag-aaral.

Kumuha ng summer class si Yasmien bilang preparasyon niya sa ba-lak na pag-aaral sa International Studies. Tsika nga ni Yasmien gusto ta-laga niyang magtapos ng pag-aaral at makapagtra-baho sa consulate natin sa ibang bansa. Plano rin niyang magkaroon ng masteral degree.

Pero, hindi naman daw tuluyang tatalikuran ni Yasmien ang pag-aartista. Naghihintay lang daw siya ng bagong proyektong ibibigay sa kanya ng GMA7. At habang naghihintay, ang pag-aa-ral muna ang kanyang pi-nagtutuunan ng pansin.

Loveless daw ngayon si Yasmien. Ang nakakasama raw niyang lumabas-labas ay purely friends lang niya, kaya naman daw ‘yong natsi-tsismis sa kanyang guwapong guy na sinasabing kasama niya sa Boracay ay isa lang daw sa malalapit na mga kaibigan ni Yasmien.

Dahil sa pagsisikap ni Yasmien na makapagtapos ng pag-aaral at makakuha pa ng masteral degree sa kabila ng kanyang matagumpay na showbiz career, maituturing siyang isang magandang halimbawa sa mga kaba-taan, lalung-lalo na sa mga nasa daigdig ng showbiz.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites