<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 30, 2009

Hayden Kho 'di natuwa nang punasan ng nanay

Hindi na maabot si Abner Afuang. Talagang guma­wa siya ng sariling eksena at siniguro niya na mapag-uusapan siya.

Talk of the town ang pananaboy ni Afuang ng tubig kay Hayden Kho sa hearing ng senado tungkol sa sex videos.

Napanood ko na lang sa mga news program ang eksena dahil may meeting ako noong Huwebes habang on-going ang senate inquiry.

Parang pelikula ang mga eksena. Na-capture ng mga TV camera ang pagpikit ni Hayden habang parang ninanamnam niya ang lamig ng tubig. Ni hindi siya nag-aksaya ng panahon para lingunin kung sino ang nagsabog ng tubig.

Napansin ko rin na parang hindi natuwa si Hayden nang punasan ng madir niya ng panyo ang kanyang basang mukha at buhok.

Nakapikit lang si Hayden habang umaagos ang tubig sa kanyang mukha. Anak talaga siya ng nanay niya dahil papikit-pikit din si Irene sa unang interbyu nito sa TV Patrol World.

Hayden Kho binuhusan ng TUBIG video

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites