<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 21, 2009

Marian at Dingdong nag-argumento sa tattoo

Magkasama sina Marian at Dingdong na dumating sa wake ni Douglas noong Thursday. Sinalubong kami ng aktres na may pabirong pakiusap na ’wag naming aawayin si Dingdong (may isyu kami sa pagdi-deny niya sa kanyang tattoo) at siya raw ang makakaaway namin.

Sinagot namin si Marian na hindi namin inaaway “ang boyfriend mo” na ikinaloka nila pareho ni Dingdong. Hanggang pag-uwi ng dalawa, isyung tattoo pa rin ang usapan, pero ’di sinagot ni Marian kung saang part ng katawan niya naka-tattoo ang name ni Dong. Makikita ba ito ’pag naka-costume siya ng Darna o Narda?

“Sa akin na lang yun, pero wala kayong makikita’t mataas ang boots ko at iba ang costume ko,” say ni Marian.

Pasasaan ba’t malalaman din namin kung totoong “JSD” ang naka-tattoo kay Marian na ang ibig sabihin ay Jose Sixto Dantes, ang real name ni Dingdong.

Samantala, disappointed ang mga fans na nanood ng One Glamorous Night: Greater and Grateful at 59 anniversary celebration ng GMA 7 dahil hindi siya lumabas na naka-Darna costume. Ang tsika sa amin, ibabalik ang istoryang pilay si Narda na wala sa Darna ni Angel Locsin. Tumutulong si Dingdong sa workout ni Marian para mas maging firm ang muscles nito.

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I am of your fans. good team-up! be a model to your co-show business artists morally & spiritually. "in everything you do start with a prayer to come out with perfection". Congratulations! Keep it up. God bless...

1:03 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites