<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 18, 2009

Ogie Alcasid, tumataas ang boses pag tungkol sa kasal ng ex-wife ang topic

Gaya nang inaasahan, hindi nagsalita si Ogie Alcasid sa nasulat namin kahapon na November wedding ng ex-wife niyang si Michelle van Eimeren sa fiancé nitong si Mark Murrow. Tumataas ang boses nito ‘pag tungkol doon ang tanong ng press sa first shooting day ng Spoiled Brat (Whatever Yaya) movie nila ni Michael V. sa direction ni Mike Tuviera at co-produced ng APT Entertainment at GMA Films.

“Hindi ko alam ang tungkol d’yan, narinig ko lang. Kung may in-announce man siya sa Facebook, para sa friends niya ‘yun. Hayaan n’yo na sila, private sila at respetuhin na lang natin, but I’m very happy for them, of course,” sabi nito.

Ang mga sumunod na tanong, gaya nang kung susunod na silang magpapakasal ni Regine Velasquez, kung dadalo sila sa kasal nina Michelle at Mark Murrow at kung payag silang kumanta sa kasal ng dalawa ay ‘di nito sinagot at puro “sana puwede akong sumagot” ang reaction dahil bawal nga siyang mag-comment sa relasyon nila ni Regine.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

honga, prang masyadong naapektohan si ogie at nag boses keiki na ang tono.............hehehehehehe

1:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

bawal daw sumagot si ogie sa relasyon nila ni regine.

bakit me sakit din ba syang.......asthma. ask mo si mama.......hehehehehehe

butata.

10:57 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites