<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 01, 2009

Hayden Kho may pasasabugin kay Cheche

Sa unang pagkakataon, ilalantad ng kontrobersiyal na doctor na si Hayden Kho ang kanyang personal na buhay at damdamin sa telebisyon.

Ngayong Miyerkules (July 1), sisilipin ng beteranong mamamahayag na si Cheche Lazaro ang kalooban ng doktor sa isang mainit na talakayan sa Probe Profiles.

Asahan ang matatapang na tanong ni Cheche tungkol sa mga iskandalo, relasyon, at mga lihim na magpapakita ng tunay niyang pagkatao. Kilalanin si Hayden mula sa mata ng kanyang doktor at mga kaibigan mula sa kabataan niya.

Huwag palampasin ang lingguhang pag-iimbestiga ni Cheche Lazaro sa mga pinag-uusapang personalidad sa bansa sa Probe Profiles tuwing Miyerkules pagkatapos ng Bandila sa ABS-CBN.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

o baka naman si che che ang sasabog.........hehehehehehe

9:14 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites