<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 01, 2009

'Hindi pa ako patay' - Katrina Halili

Hindi minasama ni Katrina Halili ang pasya ni Maricar Reyes na manahimik na lamang at hindi lumantad sa kasagsagan ng sex video scandal. Masaya siya ngayong marami itong pinagka­kaabalahan dahil katulad niya, hindi ito pinababayaan ng kanyang network. Sa pamamagitan nito, madali raw silang makaka-move on.

Hangad din niya na totoong nagbago na si Hayden Kho pero, hindi siya makikipagtrabahong muli rito.

Tinatawanan lamang niya ‘yung mga text messages na kumakalat ngayon at nagsasabing nagtangka na naman itong magpakamatay at nagtagumpay sa ginawa niya dahil patay na ito.

“Ako rin naman pinatay sa text messages, dalawang linggo rin walang tigil ang ganitong text messages tungkol sa akin. Pero eto at buhay pa ako. Wala lang sigurong magawa ‘yung nagsimula nun,” sabi pa ng aktres na muling binabalikan ang role ng isang kontrabida sa Rosalinda ng GMA.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

buhay na buhay!

gumigiri pa nga na prang botete eh...........hehehehehehe

9:11 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites