<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 08, 2009

Kris Bernal, walang oras para mag text

Knows kaya ni Kris Bernal na may mga nagtatampo dahil hindi na siya nakakasagot sa mga text message na ipinadadala sa kanya?

Mula raw nang maging busy si Kris sa taping, wala na itong oras sumagot sa mga texter na karamihan naman eh mga kaibigan niya. Dati-rati raw, mabilis sumagot si Kris.

Intindihin na lang natin ang katayuan ni Kris. Puyat at pagod siya sa taping ng All My Life, gumagawa pa sila ni Aljur Abrenica ng pelikula sa Regal Films.

Pupunta nga sila sa Bohol dahil dito kukunan ang kanilang mga eksena. I’m sure, excited si Aljur na makarating sa Bohol dahil....

Mabalik tayo kay Kris, pihadong makakarating sa kanya ang pag-e-emote ng mga nagtatampo. Knowing Kris, may dahilan ito kaya hindi siya kaagad nakakasagot sa mga nagpapadala sa kanya ng mga text message. Baka talagang wala siyang time. Imbes na gamitin niya ang oras sa pagte-text, natutulog na lang siya para magkaroon ng enough rest. Enough rest daw o!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites