<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 23, 2009

Pia Guanio pinababayaan ni Vic na magbakasyon

May-I-confirm ni Vic Sotto na nagbabakasyon sa Thailand ang kanyang girlfriend na si Pia Guanio.

Kasama ni Pia sa pagrampa sa Bangkok ang kanyang friend na si Tim Yap. Pinapayagan ni Bossing si Pia na magbakasyon na hindi siya kasama dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang dyowa.

Nagpahaging si Bossing sa presscon ng Love On Line na pinag-uusapan na nila ni Pia ang pagpapakasal kaya hindi na siya dapat i-link kay Paula Taylor, ang Thai girl na kapareha niya sa LOL. Mukhang si Pia na nga ang last girl sa buhay ni Bossing.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Pia ako na lang kakantot sa yo pag sawa na si Vic na kantutin ka, ha ?! Tawagan mo lang ako.

9:19 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites