<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 30, 2009

Taping ni Pacman nakaka-shock

Mama Salve, sanay na ako na maraming tao ang nakapaligid kay Manny Pacquiao pero na-shock pa rin ako nang dalawin ko ang first taping day ng Show Me The Manny.

Ang dami-daming tao sa set ng bagong sitcom ng GMA 7. Mga kasama sila ni Manny dahil pamilyar sa akin ang mga itsura nila.

Parang piyesta ang taping ng Show Me The Manny dahil nag-show up ang lahat ng mga amigo ni Manny.

Ganito rin ang eksena sa condo ni Manny sa LA. Punum-puno raw ng tao ang condo unit ni Manny, lalo na kung nananalo siya sa kanyang mga laban.

Wala na raw privacy si Manny at ang kanyang pamilya dahil paroo’t-parito ang mga tao na bumibisita sa kanya. Ito raw ang dahilan kaya bumili sina Manny at Jinkee ng bahay sa La Brea area sa Los Angeles para magkaroon sila ng privacy.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites