<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 18, 2009

Yasmien Kurdi goodbye na sa showbiz

Hihinto na talaga sa pag- aartista si Yasmien Kurdi!

Nakausap namin ang versatile young star ng GMA-7 na si Yasmien Kurdi at sinabi nito sa maikli naming kuwentuhan na hihinto na raw siya sa pag-aartista at pupunta na sa London para doon mag-aral.

Sa United Kingdom daw balak ni Yasmien kunin ang kanyang masteral degree pagka-graduate niya sa kolehiyo.

Kaya naman daw inaayos na nito ang lahat ng papeles para mapabilis ang pagpunta ng London.

Ayaw idetalye ni Yasmien ang iba pang rason kung bakit hihinto na ito pansamantala sa pag-aartista.

Basta ang prayoridad daw nito sa ngayon ay ang makapagtapos ng kanyang masteral degree at saka na siya magdedesisyon kung magbabalik-showbiz pa o mag-iibang linya na ng trabaho.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites