<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 03, 2009

Agosto, buwan ni Marian Rivera

Buwan ni Marian Rivera ang Agosto sa sunud-sunod na event sa kanyang buhay at career. Magkasunod ang airing ng Show Me Da Money (August 9) at Darna (Aug. 10) at susunod ang showing ng Tarot nila ni Dennis Trillo sa Aug. 26.

Birthday ni Marian sa Aug. 12, pero sa Aug. 8, ang party na ibibigay ni Mother Lily at sa petsa ring ito ang Grand Fans Assembly at launching ng Darna Kiddie Club.

Para makasali sa fans’ day, mag-register sa www.igma.tv at may sasagutin kayong ilang tanong.

Sa Aug. 10, ilo-launch sa Sis ang Darna Liit con­test, on going na ang audition sa mga batang may edad na 4-7 years old. Ang winner ay mag-uuwi ng P50,000 at may special role sa Darna. Ang hinahanap ay kasinggaling, kasimbibo at kasingganda ni Darna. Ang criteria for judging ay 40 percent (beauty), 30 percent (talent), 20 percent (wit) at 10 percent (audience impact).

Samantala, nangako si Marian kay Mother Lily’ na tutulong sa promo ng Tarot at lagi niya itong binabanggit sa kanyang mga interview. Nakadagdag sa fear factor ng movie ang matitinding special effects at tiyak na sisigaw ang tao sa tripleng nakakatakot na mga eksena.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

really huh...im sure flop na naman yan...wala na bang ibang artista ang 7 nkakasawa na to ha..

11:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

flop yan..if its frm tanda marian

1:50 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites