<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 18, 2009

Alfred Vargas prepares for Walker underwear pictorial

Tinatanggihan ni Alfred Vargas ang mga dinner invitations sa kanya dahil seryoso siya sa pagda-diet.

Pinaghahandaan kasi ni Alfred ang isang malaking event bukas at ang pictorial niya para sa Walker underwear.

Malakas ang disiplina ni Alfred. Kapag sinabi niya na magda-diet siya, walang makakapilit sa kanya na kumain.

Sa lahat ng mga alaga ko, si Alfred ang walang pahinga. Hindi siya nauu­busan ng ginagawa.

Kung hindi siya busy sa taping, ina­asikaso niya ang kanyang farm sa Bulacan at may oras pa siya na bi­sitahin ang mga residen­te ng Quezon City, porke desidido nga siya na kuman­didatong konsehal sa susu­nod na taon.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites