<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 05, 2009

Lovi Poe at Jolo Revilla, hiwalay na

Balitang break na sina Lovi Poe at Jolo Revilla at noong Linggo lang daw nag-decide ang young lovers na tapusin ang kanilang relasyon. Parang totoo ang tsikang ito dahil sa last interview kay Lovi, hindi nito tuwirang inaming boyfriend si Jolo.

Ang paniwala ng close kay Lovi, na-pressure ito sa isyu ng mga Revilla kay Rosanna Roces dahil pati siya’y nadadamay. May mga nasulat na hindi magandang sinabi si Rosanna sa kanya at nagulat kami sa matapang na sagot ni Lovi.

Anyway, last Sunday pa nabalita ang break-up nina Lovi at Jolo, baka naman by this time, bati na sila at tuloy ang relasyon.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

gaba

8:04 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites