<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 02, 2009

Magkakabalikan na nga ba sina Polo at Sunshine?

Kung puso ang magpapasya, may pag-asa pa kayang manumbalik ang pagmamahalan ng dating magka­sintahang binigyan ng pangalawang pagka­kataon na magkabalikan?

Lahat ng ito ay masasagot sa pagtatapos ng Kay Tagal Kitang Hinintay episode ng Dear Friend ngayong Linggo pagkatapos ng S.O.P.

Kahit anong pigil ni Michael (Polo Ravales) sa nararamdaman, hindi pa rin niya maitago ang katotohanang si Rachel (Sunshine Dizon) pa rin ang mas mahal niya. Ayaw na sana niya ng kumplikasyon dahil sa nalalapit niyang kasal, pero hindi pa rin niya malabanan ang isinisigaw ng kanyang puso.

Paninindigan ni Michael ang pagmamahal sa dating kasintahang si Rachel at magdedesisyong huwag nang ituloy ang kasal sa nobyang si Dianne (Chynna). Ngunit isang pangyayari ang magdudulot sa kanila ng matinding problema: magtatangkang magpa­kamatay si Dianne.

Paano nga ba magwawakas ang kuwento nina Michael, Rachel at Dianne? Sino ang pipiliin at mangingibabaw sa puso ni Michael?

Magkaroon pa kaya ng second chance ang pagmamahalan nina Rachel at Michael?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites