<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 11, 2009

Manny Pacquiao updates

Hindi ready si Manny Pacquiao na umapir sa Don’t Lie to Me segment ng Showbiz Central noong Linggo pero hindi siya naka-hindi sa request ng mga tao sa loob ng studio.

Hindi man handa si Manny, walang lie sa kanyang mga sagot kaya hindi napagod sa pagsasayaw si John Lapus.

Baka dumalaw uli ako ngayon sa taping ng Show Me The Manny para bisitahin ang aking mga alaga na kasali sa sitcom nina Manny at Marian. Tuwing Martes ang taping ni Manny at piyesta palagi ang atmosphere sa set dahil sa dami ng mga tao na nakikipagkita sa kanya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites