<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 12, 2009

Mommy Dionisia Pacquiao mas professional kesa sa maraming artista

Kabagu-bago pa lamang nag-aartista ni Mommy Dionisia Pacquiao pero, nagpapamalas na ito ng professionalism na hindi nakikita sa lahat ng artista.

Pagdating daw nito sa set ng ginagawa niyang pelikula at maging sa set ng mga ginawa niyang komersiyal at paggi-guest sa TV, kabisado na nito ang script niya. Kung may hindi siya naiintindihan, nagtatanong siya at madali raw nasusunod ang instruction.

Mayroon itong kasa-kasamang alalay na siyang humahawak ng kanyang schedule at dalawang security na nag-aalaga sa kanya pero, ito ay dahil sa kailangan lamang, hindi pang-porma dahil komportable siyang mag-isa at kayang pangalagaan ang sarili.

Sayang at limitado ang kanyang pag-aartista dahil sabi nga niya, hindi kakayanin ng kanyang katawan ang puyat pero, okay siya sa paggi-guest lamang.

Kung sabagay, ever since naman, nagpakita na ng charm ang nanay ni Pacman. Napaka-simple nito at sincere sa kanyang mga ginagawa at sinasabi kaya naman unti-unti siyang napapamahal sa masa. Buti na lang, may edad na siya kung hindi, puwede rin siyang pulitiko. But she’s happy na matulungan sa kampanya ang kanyang kampeong anak.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

anya? what? ano? mabalin nga pulitiko? maging pulitiko? become a politician? agpanunut kayo! mag isip kayo! think think think! awan nagadalan na dayta. walang pinag aralan yan. saan nga agbalin nga politician. she is not capable to be a politician. hindi sya karapat dapat.

10:43 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites