<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 21, 2009

Aljur Abrenica nadisgrasya sa shooting

AYON sa handler ni Aljur Abrenica, nadisgrasya ang aktor sa taping ng All My Life kaya itinakbo nila ito sa St. Lukes Hospital para gamutin kaagad ang nabaling buto sa kanang kamay niya.

Naganap ang aksidente sa fight scene ni Aljur kung saan nagkamali raw ito ng suntok at tumama ang kamay sa pader. Sa sobrang la-kas ng pagkakasuntok ay nabali ang kamay nito kaya kinailangang isugod agad sa ospital, kung saan sinabihan daw ng doctor si Aljur na kailangang operahan siya para maisaayos ang nabaling buto. Tapos na raw ang operasyon at kasaluku-yang nagpapahinga ngayon ang aktor.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites