<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 03, 2009

Rufa Mae Quinto gusto lang mag-asawa ayaw magkaanak

Rufa Mae Quinto, ayaw magbuntis kahit may asawa na? Eh bakit pa siya mag-aasawa? Di pa ba siya nagsasawa sa pagiging single? Ang pagkakaroon naman ng anak ang siyang kapupuntahan ng balak niyang pakikipag-isang dibdib.

Kung hindi pa siya mag-aanak, eh di mag-enjoy muna silang mag-dyowa at kapag nag-asawa na at handa nang magka-anak at hindi gagawa ng anumang ikapipigil ng prosesong ito.

At bakit ba sikretong-sikreto ang identity ng dyowa mo? Takot ka bang maagaw pa siya sa ‘yo ng iba? Aba kung sure ka sa kanya, wala kang dapat ikatakot.

Matakot ka kung hindi ka pa sure sa kanya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites