<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 19, 2009

Marian Rivera nag-lecture tungkol sa mga puno

Narda (Marian Rivera) is lecturing about the use of trees sa mga bata sa ampunan.

Dinidiligan nina Flora Venoma at Flora Carnivora ng dugo si Babaeng Tuod, galing daw yun sa dugo ng mga illegal loggers. Magagalit si Tuod, dahil hindi na raw natuto ang mga tao.

Aatake si Tuod sa iba pang mga illegal loggers.

Darating si Darna sa site ng mga loggers at siyempre pa ay magkakaroon ng labanan sa pagitan nila ni Babaeng Tuod. Ito na ba ang wakas ni Babaeng Tuod?

Malalaman ni Gabriel from Fr. Mateo na sinundo nina Lola Loleng, Narda at ng nobyo nitong si Eduardo si Consuelo. Sad si Gabriel nang malaman yon. Samantala, nakasilip pala si Impi, maririnig na dadalaw si Gabriel sa puntod ni Roma.

Pagkaalis ni Gabriel sa puntod ni Roma ay lalapitan ito ni Impi. Pilit tatawagin upang bumangon ngunit nang walang Romang bumangon ay huhu­kayin na ni Impi ang libingan. Makikita ni Impi na skeleton na lang si Roma.

Pupuntahan ni Valentina si Eduardo at dahil ang mga ahas daw sa kanyang ulo ang dahilan kung bakit hindi sIya kaya nitong mahalin, puputulin nIya ang mga ito sa harap ni Eduardo.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ANG GALING MO............

3:23 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites